Are you fans of Wu Xin The Monster Killer? If you watched this fantastic drama, you will definitely fall in love with those characters. Check out these cute fan-made manga. Are you impressed?

1. Wu Xin


2. Li Yue Ya


3. Yue Qi Luo


4. Zhang Xian Zong


5. Gu Xuan Wu


6. Chu Chen Zi


7. Bai Liu Li


Watch the Chinese drama Wu Xin The Monster Killer.